فرش کاشان ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰

۸ رنگ | ۱۰۰% اکریلیک | هیت ست شده بدون پرز | ریز بافت دستبافت گونه

قیمت : ۶ متری: ۱،۳۲۰،۰۰۰ | ۹ متری: ۱،۹۲۰،۰۰۰ | ۱۲ متری: ۲،۵۸۰،۰۰۰

قیمت جشنواره: ۶ متری: ۱،۲۸۰،۰۰۰ | ۹ متری: ۱،۸۲۰،۰۰۰ | ۱۲ متری: ۲،۳۸۰،۰۰۰

فرش کاشان ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰

۸ رنگ | ۱۰۰% اکریلیک | هیت ست شده بدون پرز | ریز بافت دستبافت گونه

قیمت : ۶ متری: ۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۹ متری: ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۲ متری: ۳,۷۲۰,۰۰۰

قیمت جشنواره : ۶ متری: ۱،۷۲۰،۰۰۰ | ۹ متری: ۲،۵۶۰،۰۰۰ | ۱۲ متری: ۳،۳۸۰،۰۰۰

خرید و ثبت سفارش : ۰۹۱۹۰۶۹۵۷۶۳